Memorandum Abolition 2000 België n.a.v. de federale verkiezingen van 2007

13 april 2007 admin Algemeen

Aan de partijvoorzitters van de democratische parlementaire partijen

Geachte Mevrouw/Heer Voorzitter,

Abolition 2000 België is een federaal samenwerkingsverband van meer dan 70 vredesorganisaties, sociale en socio-culturele verenigingen in dit land. Wij zijn de Belgische vertaling van het internationaal netwerk voor de totale eliminatie van alle kernwapens: Abolition 2000.

 

Hieronder vindt u ons politiek eisenprogramma waarvan we graag van u vernemen of uw partij deze punten opneemt in haar programma voor de federale verkiezingen van 2007.

 

* Belangrijk in elk democratisch bestel is dat de uitvoerende macht volgt wat het parlement beslist. Daarom willen we de uitvoering van de resoluties van Kamer en Senaat in verband met kernontwapening en non-proliferatie
* Discussies over non-proliferatie mogen niet met de wapens opgelost worden maar moeten juist een aanleiding zijn om multilaterale onderhandelingen over verdere stappen in de nucleaire ontwapening op te starten.

We kijken absoluut uit naar volgende punten:

* Beëindiging van het bilaterale akkoord dat de stockage van Amerikaanse kernwapens toelaat op de militaire basis van Kleine Brogel, en stopzetting van de training van Belgische piloten om kernbombardementen uit te voeren
* In de NAVO pleiten voor het stopzetten van de nucleaire doctrine, te beginnen met het intrekken van de nuclear-first-strike optie
* De NAVO-bondgenoten en de EU-lidstaten ertoe aanzetten om het Artikel VI van het Non Proliferatie Verdrag te respecteren, en het unaniem Advies van het Internationaal Gerechtshof na te volgen dat alle landen verplicht om onderhandelingen op te starten, en tot een goed einde te brengen, voor een wereldwijd verbod op kernwapens.
* Een diplomatiek initiatief vanuit België om de opties vanwege de Gulf Security Council te ondersteunen in haar streven naar een kernwapenvrije Golf als opstap naar een kernwapenvrije zone voor gans het Midden Oosten

Graag zouden wij hierover met u komen praten om een en ander beter en meer in detail te kunnen toelichten. Wij zullen niet nalaten om onze leden en achterban van uw stellingen in te lichten.

Wij danken u bij voorbaat voor een snelle reactie op dit schrijven.

Met de meeste hoogachting,

Pol D’Huyvetter & Arnaud Ghys

Voor Abolition 2000 België

——————————————————

Antwoorden partijvoorzitters:

Vera Dua, Groen!

Beste,

Ik dank u voor het toezenden van uw memorandum met voorstellen voor de federale verkiezingen. Ik kan u melden dat wij uw vragen volledig ondersteunen.

De voorstellen die u in uw memorandum doet, over de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied, de nucleaire doctrine van de NAVO, het NPT en het diplomatiek initiatief van België voor het Midden-Oosten kunnen wij als Groen! steunen. Ze staan ook in ons kiesprogramma.

Als wij opnieuw verkozenen hebben in het federaal parlement zullen we ons voor deze punten inzetten, in overleg met uw organisatie.

Ik wens u nog veel succes met uw initiatieven.

Vera Dua, voorzitter Groen!

——-

Johan Vande Lanotte, sp.a

Geachte heer ,

Dank voor uw mail.

De Amerikaanse tactische atoomwapens zijn militair gesproken volstrekt zinloos geworden na 1989. sp.a wil die weg- onderhandelen. In een resolutie die mede op ons initiatief in Kamer en Senaat is gestemd hebben we de terugtrekking van die wapens gevraagd en de minister van buitenlandse zaken verzocht om die kwestie op de relevante internationale fora aan te kaarten. We zullen bij eventuele regeringsonderhandelingen niet nalaten om die kwestie te stellen. Ook de kwestie van de herziening van de militaire akkoorden(met de VS) die tijdens de Koude Oorlog in NAVO-kader zijn gesloten, en die reeds in het huidige regeerakkoord is opgenomen, willen wij opnieuw aan de onderhandelingstafel brengen.

 

sp.a vindt bovendien dat het Europese continent een zone van ontwapening en effectieve wapencontrole moet worden. We zijn voorstander van een grote kernwapenvrije zone in Europa. Die kan worden gerealiseerd in drie fases. De eerste fase is de terugtrekking van de kernwapens uit Kleine Brogel, samen met alle andere tactische atoomwapens. De tweede fase impliceert dat er zich alleen nog kernwapens bevinden in die landen die er eigenaar van zijn en dat er dus nergens –ook niet in Oost – Europa – nieuwe kernwapens worden geïnstalleerd. De derde fase houdt in dat de drie kernwapenlanden zich engageren, in een Europees vredesakkoord, om nooit kernwapens te gebruiken tegen kernwapenvrije staten.

Het non-proliferatieverdrag is tot dusver de beste dam gebleken tegen proliferatie van atoomwapens. Meer landen hebben afgezien van het verwerven van kernwapens dan dat er landen zijn die hebben geprobeerd ze te verwerven. Daarom houden we onverminderd vast aan het NPV -Verdrag. Het kan niet zijn dat kernwapenstaten een essentieel onderdeel van dat Verdrag niet uitvoeren: het engagement om stappen te zetten naar een verdere en totale nucleaire ontwapening. sp.a vindt dat een verdere drastische vermindering van de aantallen atoomwapens nodig is. De engagementen – het dertien stappenplan – van de Toetsingsconferentie van het NPV -Verdrag van 2000 mogen niet worden losgelaten.

sp.a zal elk initiatief steunen om te komen tot een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Met vriendelijke groeten,

Johan Vande Lanotte

Voorzitter

—-

Jo Vandeurzen, CD&V

Geachte heer D’huyvetter,

Met belangstelling heb ik uw memorandum n.a.v. de federale parlementsverkiezingen van 2007 gelezen, waarin U een aantal beleidsdoelstellingen formuleert i.v.m. kernontwapening en nucleaire non-proliferatie.

CD&V onderschrijft in grote mate de doelstellingen die in uw memorandum naar voor worden geschoven, en is vragende partij voor een debat over de manier waarop deze doelstellingen best kunnen worden nagestreefd. De partij is er in dit verband van overtuigd dat de beleidsdoelstellingen uit uw memorandum steeds moeten worden nagestreefd in samenspraak met de partners van ons land in de EU, in de NAVO en vanzelfsprekend ook in de VN.
Wat in het bijzonder de nucleaire strategie van de NAVO betreft, is de CD&V van oordeel dat België binnen de NAVO dient aan te sturen op een kritische analyse en een herziening of actualisering van de nucleaire strategie van de NAVO, onder meer vanuit de optiek van een verwijdering van alle kernwapens op Belgisch grondgebied.

Uiteraard zijn wij steeds en graag bereid tot een gesprek met U over uw memorandum.

Met vriendelijke groeten,

Jo VANDEURZEN
Algemeen Voorzitter

—-
Na herhaaldelijk schrijven ontvingen we tot vandaag geen reacties van de andere partijvoorzitters.

Op de website van Vrede vzw lees je meer over standpunten van alle Vlaamse partijen over buitenland- en defensiebeleid.

www.vrede.be

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/